Beter leren en sporten door Cradle to Cradle

“Stel je een school- of sportgebouw voor dat zijn financiële waarde behoudt, waar duurzame energie wordt opgewekt, en waar materialen veilig en gezond zijn en eindeloos worden hergebruikt. Een gebouw dat een goede leer- en sportomgeving biedt en waar de binnenlucht schoon is en blijft. Praktijkvoorbeelden laten zien dat het kan.” Dit zegt Bas van de Westerlo van het C2C ExpoLAB.

Veel schoolgebouwen en sportaccommodaties voldoen niet meer aan de huidige stand van de techniek als het gaat om duurzaamheid. Maar liefst tachtig procent van de schoolgebouwen voldoet niet aan de streefnorm voor luchtkwaliteit. Er ligt een enorme kans om de uitgangspunten van een circulaire economie toe te passen en zichtbaar te maken in de leeromgeving van onze jeugd. Een goed ontworpen schoolgebouw is een positieve bijdrage aan de leefwereld van onszelf en van ons nageslacht. Bovendien kan met een circulaire aanpak veel geld bespaard en verdiend worden. Van de Westerlo constateert dat steeds meer (lokale) overheden en schoolbesturen die weg opgaan.

Inspiratiebron

Door een gezond binnenklimaat in scholen worden kinderen minder vaak ziek, hebben ze minder allergieën en verbeteren hun leerprestaties. Wat Van de Westerlo voor ogen staat, zijn schoolgebouwen die leerlingen en docenten inspireren om de goede dingen te doen voor mens, milieu en economie. “Kinderen zijn de ambassadeurs van de toekomst, daarom is het belangrijk dat juist zij begrijpen wat de voordelen zijn van een circulaire aanpak.”

Hij vervolgt: “Hun leeromgeving zou het goede voorbeeld moeten geven door kwalitatief goede materialen toe te passen. Vaak komen er schadelijke dampen van materialen. Je zou alleen gebruik moeten maken van gezonde en veilige materialen. Dergelijke materialen zijn bovendien veilig terug te brengen in de kringloop, met enkel positieve effecten.”

Praktijkvoorbeeld

Een goed voorbeeld is sportcomplex Egerbos in Venlo. De gemeente Venlo wil via vernieuwbouw het gebouw verduurzamen en daarmee tevens een impuls geven aan de beleving en de kwaliteit van de directe omgeving. Daarom golden bij dit project de uitgangspunten van Cradle to Cradle (C2C). “Samen met 2.0 Architecten heeft C2C ExpoLAB gewerkt aan het concretiseren van de ambitie en uitdagingen van de opdrachtgever.”

C2C was een belangrijk criterium in de aanbestedingsprocedure. De focus voor Egerbos lag op het gebruik en opwekking van duurzame energie, het gebruik van gezonde en veilige materialen en het inzetten van “functioneel groen”. Oplossingen en gebouwelementen moesten niet alleen maximaal bijdragen aan de gezamenlijk vastgestelde C2C-thema’s, maar zeker ook aan meer bewustwording bij de leerlingen en sporters.

Bij de vernieuwbouw is de gevel omzoomd met een groene ‘sjaal’. Alle gevels krijgen bij de vernieuwbouw een groene gevel. Hierdoor zal het gebouw niet alleen beter worden ingepast in haar omgeving, maar zal ook vanuit het sportcomplex het overgrote deel zicht krijgen op groenoplossingen. De groene gevel en daken hebben niet alleen een positief effect op de beleving, maar ook op luchtkwaliteit, waterhuishouding en energiegebruik. Egerbos zal daarnaast na realisatie eind dit jaar zelf energie gaan opwekken met PV-panelen.

C2C-gecertificeerde materialen

“De nieuwe sporthal wordt verdiept aangelegd, waardoor een constantere temperatuur ontstaat, een goede stedenbouwkundige aansluiting op de directe omgeving en meer beleving van sport door een goed overzicht te bieden op de sportvloer”, aldus Rob van Vugt van 2.0 Architecten. Ook krijgen de gymzalen LED-verlichting en beschikt elke gymzaal over natuurlijk daglicht.

Van de Westerlo: “Er zullen meerdere C2C-gecertificeerde materialen, die dus veilig en gezond zijn, worden toegepast. Maar ook dagen we de markt continu uit om met nieuwe oplossingen te komen. We zijn met producenten in gesprek om afspraken te maken over gegarandeerde terugname van hun producten, met eventuele financiële restwaarde aan het einde van de gebruiksduur. Doordat we onze ambities continu communiceren, proberen we innovatie bij het bedrijfsleven te stimuleren.”

De realisatie is in volle gang. “Zelfs na de realisatie zal het gebouw zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van C2C. Een proces van continue kwaliteitsverbetering. Zo komt er in het gebouw een educatieroute dat alle C2C-geïnspireerde gebouwelementen en materialen laat zien”, aldus Van de Westerlo.

Het is cruciaal dat school- en sportgebouwen een gezonde omgeving zijn die goede prestaties bevorderen. Met dit soort gebouwen als inspiratiebron ervaren kinderen de voordelen van een circulaire economie en creëren we een nieuwe generatie die vanzelf de goede dingen doet voor mens, milieu en economie.

Bron: Duurzaam Gebouwd