Een fris alternatief voor onderwijshuisvesting in Nederland

De PO-Raad wil dat de financiering voor schoolgebouwen verbetert. We willen de geldstromen voor personeel, bedrijfsvoering en huisvesting van het onderwijs bundelen op leerlingniveau. De scholen moeten het bedrag rechtstreeks ontvangen en zorgen voor een goede leeromgeving en goed onderwijs voor alle leerlingen in goede afstemming met de ouders. Dit staat in het rapport ‘Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen’ dat de PO-Raad vandaag heeft gepresenteerd.

We hebben in Nederland hoge ambities als het gaat om onderwijs. De Tweede Kamer heeft afgesproken dat we wereldwijd bij de top-5 willen behoren. Daarvoor is goed onderwijs nodig in goede schoolgebouwen.

De meest effectieve manier om de situatie van gebouwen voor onderwijs en kinderopvang te verbeteren is door de gebruiker van het gebouw de regie te geven in het proces. Hiertoe kennen we aan ieder schoolgaand kind een bedrag per jaar toe. Dit geld gaat direct naar de scholen. De gemeenten hebben hierbij geen wettelijke taak meer, maar blijven betrokken. De scholen worden verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven. Daardoor kunnen ze het beschikbare geld optimaal inzetten voor de eisen en wensen van de school, de leerlingen en de ouders.

Door de beschikbare middelen slimmer in te zetten, kan met hetzelfde geld meer worden bereikt. De scholen en schoolbesturen maken zelf keuzes over de huisvesting, maar ook over de organisatie van de huisvesting. Zij kunnen daarbij meer of minder terugvallen op regionale huisvestingsbedrijven.

In het rapport ‘Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen’ heeft onderzoeksbureau Rebel in opdracht van de PO-Raad onderzoek gedaan naar een alternatief voor de financiering van de huisvesting voor onderwijs en kinderopvang. Aanleiding voor dit onderzoek zijn knelpunten in het huidige stelsel. Daarnaast zoekt de PO-Raad naar mogelijkheden om efficiënter met beschikbare middelen om te gaan.

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de belangen van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en ondersteunt schoolbesturen in de uitvoering van hun opdracht: Goed onderwijs voor elk kind!

Bron: PO-Raad