Jim Krijnen, senior adviseur HEVO: “Speciaal onderwijs Nederland snakt naar nieuwbouw”

Onderwijsinstellingen in het speciaal onderwijs hebben moeite om de financiering van nieuwbouw te realiseren. Bij behoefte aan nieuwbouw krijgen ze een zogeheten normbudget vanuit de gemeente. Dat is echter bij lange na niet toereikend. Om de kloof tussen gemeente en school te overbruggen, heeft HEVO voor (V)SO-schoolbesturen een gratis Nieuwbouwkosten Configurator SO ontwikkeld.

Passend gebouw

“Rotte kozijnen, donkere gebouwen, noodlokalen, computers in een oude gymzaal, gehalveerde lokalen.” Deze sombere opsomming komt uit een artikel over een school voor speciaal onderwijs in het oosten van het land, maar is illustratief voor de problemen waar het speciaal onderwijs mee kan worstelen. Volgens Jim Krijnen, senior adviseur bij HEVO, zijn de gebouwen voor SO en VSO significant ouder dan de gebouwen voor het regulier basisonderwijs en voorgezet onderwijs. “Is een PO en VO schoolgebouw gemiddeld 35 jaar oud. SO en VSO scholen zitten gemiddeld vijftig jaar in hetzelfde pand. Vaak zijn ze ondergebracht in een voormalige basisschool. Wanneer nieuwbouw niet haalbaar is, is een ingrijpende aanpassing het minste wat er moet gebeuren.”

Die achterstand heeft serieuze consequenties, constateert Jim Krijnen. “SO en VSO bieden onderwijs aan een zeer gemêleerde groep. Bijvoorbeeld aan kinderen die doof of slechthorend, visueel beperkt of zeer moeilijk lerend zijn of die kampen met psychiatrische problemen. Juist die gebruikersgroepen hebben een passend en toegankelijk gebouw nodig. Soms hebben ze extra ruimte nodig. Dat geldt voor bijvoorbeeld kinderen in een rolstoel of kinderen met gedragsproblemen.” Barbara Winkelhuyzen van HEVO geeft aan dat ook de gebouwbeleving belangrijk is. “Kinderen voor wie het belangrijk is om veel leerstof te herhalen zijn gebaat bij een omgeving die uitdaagt en prikkelt. Voor kinderen met ADHD werkt zo’n gebouw juist weer averechts. Die hebben juist behoefte aan een heldere eenduidige inrichting. Of aan een extra hoek waar ze even tot rust kunnen komen en lokalen die niet aan een druk schoolplein grenzen.”

Stress

Voor kinderen is het dus geen ideale situatie. “Er ontstaat meer stress in de klas”, aldus Barbara Winkelhuyzen. “Maar ook voor de leerkrachten, die zich bij speciaal onderwijs bovenmatig inzetten, levert dat meer onrust naast een grotere fysieke belasting. Zo moet er voortdurend geschoven worden met groepen op zoek naar de plek die het beste past bij een klas. Niet alleen ontbreekt het aan flexibiliteit. Ook van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs kunnen speciale scholen onvoldoende profiteren. Oude gebouwen inspireren niet tot aanpassingen.”

Onderwijsinstellingen in het (V)SO krijgen bij behoefte aan nieuwbouw een zogeheten normbudget van de gemeente. De hoogte van deze vergoeding zou voldoende moeten zijn om een ‘sober en doelmatig’ onderkomen te verwezenlijken. In de praktijk blijkt dat de normvergoeding niet toereikend is door de aangescherpte regels in het Bouwbesluit. “Er speelt nog iets anders”, legt Jim Krijnen uit. “In de afgelopen jaren werd er door gemeenten al flink geïnvesteerd in gebouwen voor het reguliere onderwijs. Vaak wordt nieuwbouw voor het SO en VSO wel besproken in de gemeentelijke plannen, maar komt het niet tot een definitief besluit. Het speciaal onderwijs heeft door zijn regiofunctie voor een gemeente in de praktijk nu eenmaal minder prioriteit dan de bouw van een reguliere school in een nieuwe wijk.”

Opties

Vanuit speciale onderwijs is er een aarzeling om bij de gemeente aan te kloppen. Om de kloof tussen gemeente en school te overbruggen, heeft HEVO voor (V)SO-schoolbesturen een Nieuwbouwkosten Configurator SO ontwikkeld. De Nieuwbouwkosten Configurator SO maakt vooraf inzichtelijk hoeveel budget noodzakelijk is om de gewenste huisvesting en kwaliteit te kunnen realiseren. “Net zoals bij de keuze voor een nieuwe auto geeft de Nieuwbouwkosten Configurator SO door het selecteren van opties weer wat de extra kosten zijn, boven op de ‘kale basisuitvoering’. Het laat zien wat de consequentie van een bepaalde keuze is”, merkt Jim Krijnen op. “Met een goede onderbouwing wordt het voor schoolbesturen makkelijker om een duurzaam, energie- en onderhoudsvriendelijk schoolgebouw te realiseren”, vult Barbara Winkelhuyzen aan. “Sommige oplossingen als aluminium kozijnen of een groen dak zijn duurder, maar leveren ook meer op omdat ze bijvoorbeeld energie besparen.

Zonder de kostenconfigurator is er alleen een normbudget. Dat is een black box omdat niemand precies kan aangeven welke onderdelen daar in zitten. Nu heeft een bestuurder heldere aanknopingspunten. Niet alleen in geval van nieuwbouw, maar ook als hij wil renoveren heeft hij hiermee de argumenten om zijn zaak te bepleiten.”

Bron: Schoolfacilities