Nederlands Kabinet maakt werk van binnenmilieu basisscholen

Het kabinet gaat zich samen met schoolbesturen en gemeenten inzetten voor een beter binnenmilieu in basisscholen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gezondheid en leerprestaties van kinderen op basisscholen kunnen er onder lijden als de luchtkwaliteit in het stookseizoen onder de maat is, de temperatuur in de zomer te hoog is en leerlingen en leerkrachten last hebben van teveel geluid. Verbetering is nodig, kinderen brengen immers een groot deel van hun tijd in school door.

De komende vijf jaar krijgt elke basisschool met natuurlijke ventilatie een bezoek van de GGD. Zij voeren metingen uit en geven een advies op maat. De school krijgt een informatiepakket, een beknopt bouwtechnisch advies en een CO2-meter. Bij het advies wordt ook gekeken naar de samenhang met energiebesparingsmaatregelen. Het streven is het bewustzijn bij leerlingen en leerkrachten voor het probleem te vergroten en problemen zoveel mogelijk voortvarend aan te pakken. Goede voorbeelden zullen worden uitgedragen.

In het Bouwbesluit wordt een maximaal geluidsniveau van ventilatievoorzieningen vastgelegd. Binnen 15 jaar is in elk lokaal het achtergrondgeluid niet hoger dan 35 dB(A), niet door buitengeluid en niet door een ventilatiesysteem. Binnen 15 jaar voldoet de luchtverversing in elk lokaal aan de eisen die het Bouwbesluit aan nieuwbouw stelt. Binnen 15 jaar is de temperatuur van elk schoollokaal in de zomer beheersbaar. Bij het treffen van deze maatregelen wordt zo aangesloten bij natuurlijke aanpassingsmomenten (energiebesparingsmaatregelen, renovatie, aanpassingen en groot onderhoud). .

De verbeteringen van de luchtverversing zijn niet af te dwingen met de huidige regels. De wetgeving zo aanpassen dat alle scholen op korte termijn aan de nieuwbouweisen moeten voldoen, acht het kabinet te ingrijpend, onhaalbaar en onbetaalbaar. Daarom kiest het kabinet in overleg met de gemeenten en het primair onderwijs voor een convenant met heldere afspraken over ieders bijdrage aan het behalen van de doelen. Dat convenant moet komend najaar in werking treden. Diverse gemeenten en scholen zijn reeds activiteiten gestart om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren.

Het ministerie van OCW stelt alle scholen eenmalig geld beschikbaar voor bijvoorbeeld aanschaf van buitenzonwering of kleine bouwkundige ingrepen. De VROM-inspectie zal komende jaren extra aandacht besteden aan de naleving van regels en de kwaliteit van vergunningen op het punt van binnenmilieu bij scholen die nieuw worden opgeleverd of ingrijpend worden gerenoveerd.

Bron: Rijksoverheid