Nederlandse Rekenkamer onderzoekt kwaliteit schoolgebouwen

De Algemene Rekenkamer gaat de kwaliteit van Nederlandse schoolgebouwen onderzoeken. Bekeken wordt onder meer hoe gemeenten en schoolbesturen rijksbeleid voor onderwijshuisvesting uitvoeren, hoe de samenwerking tussen deze partijen is en wat belemmeringen zijn voor renovatie van gebouwen.

Nederland telt ruim 10.000 schoolgebouwen voor basis, voortgezet en speciaal onderwijs. In 2012 gaven schoolbesturen en gemeenten ongeveer €2,6 miljard uit om scholen te bouwen, te onderhouden, schoon te maken, te verwarmen en verlichten. Sinds 2009 is er al veel te doen over schoolgebouwen, bijvoorbeeld over het gebrek aan frisse lucht, aanwezigheid van asbest en gemeentelijke uitgaven aan onderwijshuisvesting. Het onderzoek is bedoeld om een inventarisatie te maken van de situatie op dit moment, aan de hand waarvan indien nodig aanbevelingen worden gedaan.

Drie onderdelen

De Rekenkamer gebruikt drie onderdelen om onderzoek te doen:

– Casusstudies in gemeenten: er wordt ingegaan op de verschillende samenwerkingsvormen tussen gemeenten en schoolbesturen, toezicht op onderwijshuisvesting en eventuele belemmeringen voor renovatie van schoolgebouwen;
– Analyse van (open) databestanden: onder meer leeftijd en capaciteit van de gebouwen worden in kaart gebracht, samen met de middelen voor onderwijshuisvesting; en
– Onlinepeiling onder leerlingen, ouders en leerkrachten: op die manier wil de Rekenkamer erachter komen hoe gebruikers hun schoolgebouw beoordelen.

Online vragenlijst voor leerlingen

Voor de analyse wordt vooral gekeken naar de geschiktheid van het gebouw voor het onderwijs (functionele kwaliteit) vanuit de beleving van gebruikers. Criteria daarbij zijn of een gebouw aansluit bij de eisen van deze tijd, de toevoer van frisse lucht en regelmatig onderhoud. Vanaf 22 september kunnen leerlingen en leraren deelnemen aan het onderzoek via een online vragenlijst over hun schoolgebouw.

De Rekenkamer verzamelt alle gegevens en komt zo nodig met aanbevelingen voor de verbetering van het landelijke huisvestingsbeleid voor onderwijsinstanties. De resultaten worden het eerste kwartaal van 2015 verwacht.

Bron: Renda