Onderwijshuisvesting moet taak blijven van Nederlandse gemeenten

De AOb wil dat de onderbesteding aan onderwijshuisvesting wordt opgelost door de huisvesting van scholen als taak bij de gemeente te laten. De AOb stuurde vandaag hierover een brief naar de Leden Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De AOb heeft een paar jaar geleden, via het Onderwijsblad en de site hoegulismijngemeente.nl, aan de bel getrokken voor wat betreft de onderbesteding van de middelen voor onderwijshuisvesting door gemeenten. In de brief van de minister ziet de vakbond nogmaals bevestigd dat een groot deel van het bedrag dat via het gemeentefonds door de centrale overheid bestemd is voor onderwijshuisvesting en educatie, structureel aan andere zaken wordt besteed. Het gaat hier om een onderbesteding van in totaal 315 mln. euro (150 mln. euro onderwijshuisvesting en 165 mln. euro educatie).

De AOb vindt dat de structurele onderbesteding van de middelen voor onderwijshuisvesting en educatie dient te worden aangemerkt als een indirecte bezuiniging op het onderwijs. Dit bovenop de efficiencykorting welke reeds eerder bij de decentralisatie van deze middelen is doorgevoerd.

De oplossing ligt volgens de AOb niet in het rechtstreeks doorsluizen van deze middelen naar de schoolbesturen. Recent onderzoek naar het beleidsvermogen van schoolbesturen in het primair onderwijs in relatie met de lumpsumbekostiging laat immers duidelijk zien dat hier niet de oplossing ligt. De toedeling van de huisvestingsmiddelen hoort daarom als taak bij de gemeenten te blijven.

Bron: Algemene Onderwijsbond