Update Programma Van Eisen Frisse Scholen 2015

RVO.nl heeft een update gepubliceerd van het Programma Van Eisen Frisse Scholen.

Belangrijkste aanpassingen

Dit PVE Frisse Scholen 2015 (versie september 2015) is een update het PVE Frisse Scholen 2015 (versie november 2014).

De belangrijkste aanpassingen zijn:
· De (prestatie) eisen voor energie zijn onderscheiden naar eisen voor nieuwbouw en eisen voor bestaande bouw.
· Voor nieuwbouw is voor klasse C de energielabel‐eis (energieprestatie) vervangen door de EPC-eis overeenkomstig het Bouwbesluit.
· Voor bestaande bouw is
o een (totaal)eis t.a.v. het energielabel opgenomen (klasse C: label C, klasse B: label B en klasse A: label A)
o zijn er (deel)eisen opgenomen t.a.v. de gebouwschil, ventilatie, verwarming, koeling en verlichting
· Het volgende is toegevoegd:
o Toelichting t.a.v. de eisen (energie, lucht, temperatuur, licht en geluid).
o Invulformulieren voor nieuwbouw en bestaande bouw.
o De relatie met kwaliteitskader Huisvesting
o De relatie met GPR Gebouw

Achtergrondinformatie

Het PVE dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw‐ en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Energiezuinige en Frisse Scholen.
Het PVE sluit aan op de Bouwbesluit-eisen van 2015 en formuleert op drie ambitieniveaus eisen voor energie en binnenmilieu. Want: een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Naast een optimaal binnenmilieu is ook een laag energiegebruik van scholen essentieel – alleen al vanwege de kosten. Met het PVE kunt u ambities formuleren, eisen opnemen in ontwerp en bestek, offertes opstellen, de uitvoering controleren en eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft het PVE opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hier vindt u meer informatie en kunt u het PVE downloaden