Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): Gezond schoolgebouw essentieel voor leerprestaties

Gemeenten hechten aan een betere en duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Daarom heeft de VNG haar handtekening gezet onder de Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen. In deze Green Deal maken gemeenten, Rijk en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs afspraken om energiebesparing door scholen te versterken en de kwaliteit van het binnenmilieu van scholen te verbeteren.

De Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen is bedoeld om schoolbesturen te ondersteunen bij hun ambities om energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren. Kees Jan de Vet, lid directieraad VNG: ‘Het belang van de school en de mensen die er leren en werken staat centraal in deze deal. De gemaakte afspraken moeten leiden tot meest optimale leerprestaties van leerlingen, lager ziekteverzuim van leerlingen en personeel, en verantwoord energiegebruik.’

Energielabel voor alle scholen

Met de Green Deal komt een gemiddeld energielabel A voor alle gebouwen in 2030 in zicht. Op dit moment heeft 7% van de schoolgebouwen een energielabel. Hiervan heeft 75% een label C of lager en 25% van de schoolgebouwen een energielabel G. De VNG en overige ondertekenaars willen dat het standaard wordt om een energielabel aan te vragen en dat scholen in de toekomst beter scoren op binnenmilieu en energiebesparing.

Aanbod moet vraag volgen

De ondertekenaars van de Green Deal willen een extra impuls geven aan gezonde leer- en werkomgevingen voor leerlingen en schoolmedewerkers door vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dit moet het duurzamer en gezonder maken van schoolgebouwen versnellen en goedkoper maken.

Belangrijke winst door delen informatie

De schoolbesturen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor aanpassingen en het buitenonderhoud aan schoolgebouwen. Zij beheren vanaf 1 januari 2015 ook het beschikbare budget hiervoor. De ondertekenaars van de Green Deal gaan de schoolbesturen met raad en daad bijstaan op het gebied van binnenklimaat en verduurzaming. Januari 2015 presenteren de ondertekenaars de in gang gezette acties voor de periode 2015-2017.

Ondertekenaars

De ministeries van BZK, EZ, IenM en OCW, Klimaatverbond, Ruimte OK, VNG, PO-Raad en VO-raad hebben de Green Deal Verduurzaming Scholen gezamenlijk opgezet. De deal wordt door alle betrokkenen toegejuicht, omdat iedereen de urgentie voelt het energiegebruik van de schoolgebouwen te verminderen en het binnenklimaat te verbeteren.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten