Wens voor volledige verantwoordelijkheid onderhoud schoolgebouw in Nederland in vervulling

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel om schoolbesturen verantwoordelijk te maken voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Daarmee is gehoor gegeven aan de langgekoesterde wens van de sector om alle onderhoudstaken onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen te brengen. Het wetsvoorstel dat dit regelt, is op 18 juni naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met het voorstel worden door de PO-Raad eerder gesignaleerde knelpunten fors verminderd. Voor zowel besturen als gemeenten worden de administratieve lasten minder. De besturen krijgen daarnaast meer autonomie en zijn voor beslissingen over huisvesting niet langer afhankelijk van de gemeente. Ook worden primair en voortgezet onderwijs op het gebied van huisvesting meer gelijk geschakeld. In het voortgezet onderwijs zijn schoolbesturen al volledig verantwoordelijk voor hun schoolgebouwen.

Het wetsvoorstel betekent niet dat schoolbesturen er veel nieuwe taken bij krijgen. Het schoolbestuur is nu namelijk ook al verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het gehele onderhoud, tenzij er lokaal andere afspraken zijn gemaakt. De grootste verandering is het feit dat de aanvraagprocedures via de gemeenten met de nieuwe regels komen te vervallen.

Overgangsregeling
Zoals de PO-Raad graag wilde, komt er een overgangsregeling waarmee wordt voorkomen dat schoolbesturen opeens voor flinke uitgaven komen te staan. Een schoolbestuur krijgt voor iedere vierkante meter schoolgebouw ongeveer 15 euro. Met hulp van tools en door middel van trainingen worden besturen ondersteund. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft aangekondigd met de PO-Raad te overleggen hoe dit het beste kan worden georganiseerd. Als het aan de PO-Raad ligt, krijgt het kenniscentrum Ruimte-OK hierbij een belangrijke rol.

In het wetsvoorstel wordt een bedrag van bijna 160 miljoen euro uit het gemeentefonds overgeheveld naar de lumpsum om de plannen te kunnen uitvoeren. De PO-Raad heeft hier sterk voor gepleit. Volgens de PO-Raad is dit bedrag toereikend voor het onderhoud en de bijbehorende kosten voor personeel.

Om de kleinere schoolbesturen met oudere gebouwen te ondersteunen in het adequaat vormgeven van het onderhoud, wordt er gedurende de eerste jaren hiervoor een aanvullende bekostiging gereserveerd.

Waarborgfonds
Daarnaast wordt nog onderzocht of aanvullende maatregelen nodig zijn. Volgens de PO-Raad is hetnoodzakelijk een bedrag te reserveren om financiële tegenvallers direct na de overheveling op te vangen. Verder is het noodzakelijk een waarborgfonds in het leven te roepen om besturen in staat te stellen te investeren in het onderhoud van scholen. De PO-Raad is hierover nog in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De volledige verantwoordelijkheid voor gymlokalen blijft overigens wel bij de gemeente.

Omdat de wet op 1 januari 2015 van kracht moet zijn, hebben schoolbesturen voldoende tijd zich op de nieuwe regels voor te bereiden. De PO-Raad is van plan om kort na de zomervakantie met Ruimte-OK een beknopte handreiking te schrijven die besturen hierbij kan helpen. De PO-Raad adviseert schoolbesturen niet overhaast externe ondersteuning in te schakelen.

De PO-Raad verwacht dat zowel de Tweede als Eerste Kamer voor het plan zullen stemmen.

Bron: PO-Raad